vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Xem điểm thi vào lớp 10 năm 2016-2017

loading...
Xem điểm thi vào lớp 10 năm 2016-2017
Để biết các cách xem điểm thi vào lớp 10 ở mỗi tỉnh, bấm vào tên tỉnh.Để xem điểm thi vào lớp 10 bằng tin nhắn hoặc đăng ký chờ nhận điểm thi vào lớp 10 qua điện thoại, bạn soạn tin theo quy định phía dưới. Khi có điểm thi vào lớp 10 trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động gửi điểm thi tới bạn sớm nhất

Tỉnh/ Thành phố
Soạn tin xem điểm thi (1 trong 2 cách)
Soạn tin: HS10 01 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HaNoi SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 02 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HoChiMinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 03 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HaiPhong SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 04 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 DaNang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 05 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HaGiang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 06 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 CaoBang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 07 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 LaiChau SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 08 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 LaoCai SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 09 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 TuyenQuang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 10 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 LangSon SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 11 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BacCan SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 12 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 ThaiNguyen SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 13 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 YenBai SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 14 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 SonLa SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 15 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 PhuTho SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 16 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 VinhPhuc SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 17 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 QuangNinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 18 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BacGiang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 19 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BacNinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 21 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HaiDuong SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 22 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 Hungyen SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 23 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HoaBinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 24 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HaNam SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 25 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 NamDinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 26 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 ThaiBinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 27 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 NinhBinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 28 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 ThanhHoa SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 29 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 NgheAn SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 30 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HaTinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 31 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 QuangBinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 32 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 QuangTri SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 33 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 ThuaThienHue SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 34 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 QuangNam SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 35 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 QuangNgai SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 36 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 KonTum SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 37 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BinhDinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 38 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 GiaLai SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 39 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 PhuYen SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 40 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 DacLak SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 41 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 KhanhHoa SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 42 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 LamDong SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 43 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BinhPhuoc SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 44 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BinhDuong SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 45 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 NinhThuan SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 46 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 TayNinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 47 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BinhThuan SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 48 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 DongNai SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 49 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 LongAn SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 50 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 DongThap SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 51 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 AnGiang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 52 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BaRiaVungTau SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 53 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 TienGiang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 54 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 KienGiang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 55 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 CanTho SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 56 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BenTre SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 57 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 VinhLong SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 58 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 TraVinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 59 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 SocTrang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 60 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BacLieu SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 61 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 CaMau SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 62 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 DienBien SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 63 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 DakNong SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 64 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HauGiang SBD gửi 8785

Video có thể bạn quan tâm